لطفاً قبل از تکمیل فرم به موارد زیر توجه نمایید:
  • تکمیل درخواست استخدام هیچ تعهدی برای این شرکت جهت استخدام ایجاد نمی کند.
  • در صورتی که متقاضی استخدام ، شرایط لازم جهت احراز شغل را داشته باشد ، شرکت ، جهت مصاحبه حضوری از وی دعوت به عمل خواهد آورد.
  • اطلاعات عددی حتما به صورت انگلیسی ثبت گردد.

Upload Your CV:Single:           Married: 

}

NEED A Job?